คำถามประจำโครงงาน

กลุ่มสาระการเเรียนรู้ สังคมศึกษา

เรื่อง สงครามครูเสด

ครูประจำกลุ่มสาระ อ.อรวรรณ กองพิลา
ครูที่ปรึกษา อ.คเชนทร์ กองพิลา

จุดประสงค์โครงงาน

1. หาสาเหตุการเกิดสงครามครูเสด
2. ศึกษาปัญหาต่าง ๆ
3. ศึกษาการแข่งขันกันระหว่างคริสเตียนและมุสลิม

คำถาม

1. สงครามครูเสดเกิดขึ้นระหว่างปีอะไร ?
2. ชาวมุสลิมและคริสเตียนบาดหมางกันเพราะสาเหตูอะไร ?
3. กองทัพของกษัตริย์คอนราดถูกทำลายที่เมืองอะไร
4. สงครามครูเสดเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
5. ทำไมกษัตริย์ริชาร์ดจึงยกน้องสาวของเขาผู้เป็นแม่หม้ายให้แก่สัยฟุดดีน ?

โฆษณา